Qstar
Hitta mack

Avtalsvillkor

Allmänna villkor för Qstars/Pumps/Bilistens Kundkort

 

Kortutgivare: Qstar Försäljning AB
Kreditgivare: Qstar Försäljning AB
Kontohållare: Qstar Försäljning AB
Kontohavare: Den som efter ansökan beviljats konto till vilket Kundkort är knutet
Kortinnehavare: Den för vilken ett Kundkort utfärdats
Kundkort: Av Qstar Försäljning AB utgivet Tank-, Smart-, Företags- eller Fordonskort
Konsument: En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet

 

1. Giltighet och användning
1.1 Kundkortet är Qstar Försäljning AB:s (nedan ”Qstar”) egendom och Qstar äger rätt att byta ut det vid tidpunkt som bolaget bestämmer. Kundkortet är knutet till en kontokredit och gäller för inköp av drivmedel och i förekommande fall andra produkter/tjänster på Qstars samtliga anläggningar och på försäljningsställen med vilka Qstar har tecknat avtal. Qstar äger rätt att från tid till annan utvidga eller inskränka kortets giltighet hos företag som Qstar samarbetar med. Kundkortet är personligt. Kundkortet gäller antingen i förening med personlig kod (PIN-kod), varvid användning av Kundkortet i förening med PIN-koden anses som en kvittens av genomfört köp och godkännande av att till Kundkortet knuten kontokredit belastas, eller genom uppvisande av Kundkortet i förening med i Sverige godkänd legitimationshandling. I sistnämnda fall sker kvittens av köp genom namnunderskrift på köpnota. Den sammanlagda skulden på kontokrediten avseende inköp med ett eller flera Kundkort kan komma att överstiga fastställd kreditgräns per månad. Avtalet om Kundkort gäller tills vidare. Avtalet upphör att gälla en månad efter det att Kontohavaren eller Qstar sagt upp detsamma. Kontohavare som vill säga upp avtalet ska göra det skriftligt till Qstar Försäljning AB, Box 633, 601 14 Norrköping. Om Qstar vill säga upp avtalet, sker det skriftligen till den av Kontohavaren till Qstar senast meddelade adressen.
1.2 Smartkortet är inte knutet till en kontokredit. För Smartkortet gäller istället att Kontohavaren sätter in pengar i förskott för att därefter använda tillgodohavandet för inköp enligt p. 1.1. Köp utöver tillgodohavande är inte tillåtet och Kontohavaren erhåller ingen kredit. Har inköp gjorts under perioden erhåller Kontohavaren ett kontoutdrag som visar kontobehållning och en sammanställning av gjorda inköp. Minsta insättning på kontot är f.n. 500 kronor per insättningstillfälle. Det utgår ingen ränta på insatt belopp. Kontohavaren erhåller en rabatt på drivmedel i enlighet med Qstars vid var tid gällande rabattvillkor. Skulle konto anslutet till Smartkort vid något tillfälle belastas med ett negativ saldo, är Kontohavaren betalningsansvarig härför enligt p. 7 och 8.

2. Ansökan om Kundkort
2.1 Ansökan om Kundkort görs skriftligen hos Qstar i enlighet med av Qstar från tid till annan föreskriven ansökan om Kundkort. Kontohavaren har i enlighet med vad som framgår av ansökan möjlighet att erhålla vissa begränsningar för Kundkortet, t.ex. begränsad volym, begränsat antal tankningar och antal giltiga kvaliteter. Vid ansökan om Kundkort samt vid utfärdande av extrakort väljer Kortinnehavaren en PIN-kod knuten till Kundkortet. Skulle de lämnade uppgifterna vid ansökan visa sig felaktiga har Qstar rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återkalla utgivna Kundkort. Medsökande som undertecknat kontoansökan anses som Kontohavare enligt dessa villkor och är solidariskt ansvarig med Kontohavaren. Solidariskt ansvar innebär att var och en är ansvarig för samtliga förpliktelser enligt avtalet.
2.2 Kundkort beviljas efter kreditprövning (ej Smartkort). Qstar förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökan.
2.3 För Konsument gäller dessutom följande beträffande ansökan om Kundkort. Om Kundkort knutet till en kontokredit inte beviljas, så kommer Qstar att underrätta Konsumenten om orsaken härtill. Konsument har rätt att frånträda avtal om Kundkort som ingåtts på distans genom att till Qstar lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Kundkortet klippt itu ska då genast återsändas till Qstar och rätten att belasta till Kundkortet knuten kontokredit upphör. Avtalet gäller i tillämpliga delar för skuld som då belastar kontokrediten samt för eventuellt Kontohavarens tillgodohavande på konto knutet till ett Smartkort. Qstar har vidare rätt till ersättning för skäliga kostnader enligt lag.  

3. Uppgiftslämnande till register
3.1 Kredit som beviljas kan komma att rapporteras av Qstar till kreditregister liksom uppgift om bristande betalning, att kredit beviljats under oriktiga förutsättningar eller liknande missbruk av Kundkortet.

4. Handhavande av Kundkort och PIN-kod
4.1 Kundkort är en värdehandling och ska förvaras på betryggande sätt. Kontohavaren är skyldig att skydda PIN-koden, att vid vetskap om att Kundkortet har kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Qstar och att i övrigt följa dessa villkor för användande av Kundkortet.

5. Anmälan av förlorat Kundkort, adressändring m.m.
5.1 Anmälan om förlorat Kundkort, namn- eller adressändring eller annat rörande Kundkort, ska snarast meddelas till Qstars Kundservice, tel. 011-28 00 00 eller skriftligen till Qstar Försäljning AB, Box 633, 601 14 Norrköping. Juridiska personer ska omedelbart underrätta Qstar om ändrad bolagsform, förändring av ägarstrukturen eller andra förändringar av väsentlig betydelse rörande Kontohavaren.

6. Ansvar för extrakort
6.1 Kontohavarens ansvar enligt dessa villkor omfattar samtliga till kontot knutna och utfärdade Kundkort.

7. Betalningsansvar
7.1 Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga köp som verkställs med till kontot knutna Kundkort.
7.2 Kontohavaren ansvar dock inte för något belopp som har belastat kontot genom användande av visst Kundkort efter det att Kontohavaren har anmält till Qstar enligt p. 5.1 att Kundkortet är förlorat och ska spärras, såvida inte Kontohavaren genom svikligt handlande har bidragit till att en obehörig transaktion har kunnat genomföras.
7.3 Kontohavaren svarar dock för hela beloppet om han eller hon inte underrättar Qstar, utan onödigt dröjsmål efter att denne har fått vetskap om den obehöriga transaktionen, att denne inte anser sig betalningsskyldig för transaktionen. Om Qstar lämnat Kontohavaren information om den obehöriga transaktionen ska under alla förhållanden sådan underrättelse lämnas inom tretton månader från det att beloppet belastat kontot.
7.4 För Konsument gäller utöver vad som föreskrivs i p. 7.1 – 7.3 följande.
i) Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kontohavaren har underlåtit att skydda PIN-koden, ansvarar Kontohavaren för beloppet, dock högst med det belopp som följer av lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument.
ii) Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt p. 4.1 har åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavaren för hela beloppet, dock högst med det belopp som följer av lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Har Kontohavaren handlat särskilt klandervärt, ansvarar han eller hon dock för hela beloppet.
7.5 Om någon annan än Kontohavaren är behörig enligt avtalet att använda ett Kundkort kopplat till Kontohavarens konto, ska, vid bedömningen av om Kontohavaren ansvar för något belopp, den andra personens handlande räknas som om Kontohavaren själv hade handlat.
7.6 Om Kundkortet används för inköp av tjänster eller produkter av annan än Qstar, så har inte Kontohavaren rätt att gentemot Qstar göra invändningar såvitt gäller betalningsansvaret för inköpet grundat på fel, dröjsmål eller annan brist hänförlig till den aktuella tjänsten eller produkten. Vad som anges i denna bestämmelse gäller dock inte om Kontohavaren är en Konsument.

8. Faktura/Kontoutdrag
8.1 Fakturering sker en eller två gånger per månad beroende på kreditgräns. Betalningen ska vara Qstar tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Förfallodagen är 13-16 dagar efter fakturans brytdatum. Vid försenad betalning äger Qstar rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med dessa villkor samt påföra påminnelse- och kravavgifter samt inkassokostnader enligt lag. Dröjsmålsräntan är f.n. 2 % per månad. Qstar tillämpar kronavrundning enligt följande regler: 01-49 öre avrundas nedåt till helt krontal, 50-99 öre avrundas uppåt till helt krontal. Qstar äger rätt att överlåta/pantsätta fordringar utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande.

9. Autogiro
9.1 Vid betalning via autogiro medger Kontohavaren att uttag görs från aktuellt konto för betalning till Qstar av faktura. Uttag görs på aktuell fakturas förfallodag eller, om denna är på en lördag eller helgdag, på närmast därpå följande vardag. Kontohavaren förbinder sig gentemot Qstar att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på aktuellt konto senast dagen före förfallodagen. Om betalning via autogiro inte sker, och detta inte är hänförligt till Qstar, t.ex. därför att tillräckligt belopp inte finns på aktuellt konto, är Kontohavaren skyldig att erlägga ränta och avgifter m.m. enligt p. 8.
9.2 Qstar ska vid betalning via autogiro senast sju dagar före förfallodagen underrätta Kontohavaren om fakturans belopp och förfallodag. Om Kontohavaren ej medger uttaget ska denne omedelbart och senast fem bankdagar före förfallodagen underrätta sin bank. Kontohavarens medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem dagar efter det att medgivandet återkallats. Om Kontohavaren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt meddelande till Qstar eller kontohållande bank. Qstar svarar vid betalning via autogiro för fakturans riktighet och ska vid anfordran återbetala vad som felaktigt kan ha överförts från Kontohavarens konto.

10. Kreditgränser, uppsägning av avtal i förtid m.m.
10.1 Qstar har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, återkräva Kundkortet och spärra det för ytterligare inköp om Kontohavaren inte i rätt tid fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot Qstar och/eller vid befarad betalningsoförmåga hos Kontohavaren. Qstar har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande eller spärra Kundkort vid missbruk eller annan otillbörlig användning. Vid uppsägning av avtalet på i denna bestämmelse behandlade grunder förfaller hela krediten jämte ränta och avgifter till omedelbar betalning. Qstar har vidare rätt att ändra kreditgränsen för Kundkortets användning utan föregående meddelande till Kontohavaren.
10.2 För konsument gäller istället för vad som föreskrivs i p. 10.1 följande. Qstar har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, återkräva Kundkortet och spärra det för ytterligare inköp om det står klart att konsumenten kommer att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på något annat sätt undandra sig att betala sin skuld. Vid uppsägning av avtalet på i denna bestämmelse behandlade grunder förfaller hela krediten jämte ränta och avgifter till omedelbar betalning. Qstar har vidare rätt att i mindre mån justera kreditgränsen utan föregående meddelande till Kontohavaren.
10.3 Qstar ska vid uppsägning av Smartkort återbetala innestående tillgodohavanden inom 10 arbetsdagar efter det att Kontohavaren meddelat Qstar till vilket konto återbetalningen ska ske.

11. Force Majeure och ansvarsbegränsning m.m.
11.1 Qstar ska inte vara ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om Qstar själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Qstar endast i den mån skada orsakas av att Qstar har varit oaktsam. Qstar ansvarar inte för fel på kortutrustning, kommunikationsutrusning, förändringar av Qstar:s egna eller annat anslutet stationsnät eller övriga inköpsställen. Qstar svarar inte heller för indirekta skador eller följdskador till annan skada, såvida annat inte följer av tvingande lag. Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. Tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige enligt rättegångsbalkens regler.

12. Förändring av villkoren och Personuppgiftsbehandling m.m.
12.1 Dessa allmänna villkor gäller tills det att Qstar meddelat annat. Qstar äger rätt att meddela ändring genom att skriftligt meddelande tillsänds Kontohavaren i t.ex. faktura eller kontoutdrag och Kontohavaren anses ha godkänt ändringen genom fortsatt utnyttjande av Kundkortet. Kontohavaren/Kortinnehavaren är införstådd med och samtycker till Qstars behandling av personuppgifter, inklusive personnummer. Behandlingen omfattar uppgifter om Kortinnehavaren och Kortinnehavarens inköp vilka registreras som underlag för inköps-, fakturerings- och reskontrabehandling samt personligt anpassade kundförmåner. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till Qstar samarbetspartners. Kortinnehavaren är införstådd med att Kortinnehavaren automatiskt kommer att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger Qstar rätt att för detta syfte disponera uppgifter om Kortinnehavarens förvärv av varor och tjänster. Kortinnehavaren medger att Qstar på automatisk väg, äger uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Frågor om användningen av personuppgifter besvaras av Qstar, som ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Konto- eller Kortinnehavare som vill att uppgifter rättas eller raderas kan vända sig till Qstar. Vid marknadsföringen av Kundkort har Qstar följt svensk lag om marknadsföring. Klagomål kan lämnas till Qstar och behandlas i syfte att få till stånd en lösning i samförstånd. Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska språket. Kommunikation i anledning av avtalet sker på svenska språket.
 
Qstar Försäljning AB•Org.nr: 556349-2262
Postadress: Box 633, 601 14 Norrköping
Besöksadress: Spårgatan 5, 602 23 Norrköping
Telefon: 011-28 00 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Qstar Försäljning AB:s huvudsakliga verksamhet är att driva bensin- och drivmedelsstationer.

Qstar Försäljning AB är ett  bensin- och drivmedelsbolag på den svenska marknaden. Våra varumärken är Qstar, Pump och Bilisten och du hittar våra mackar på landsbygden, på mindre orter och i vissa större städer.

Qstar Försäljning AB ingår i DCC Group

Välkommen till oss - tillsammans kan vi hålla hela Sverige levande!

Kontakta Kundservice
011 - 28 00 00

Vi har öppet alla vardagar kl. 8-18

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

BRIS0036 Banner liggande supporter 2018

 

Instagram AppIcon FIX

Qstar Försäljning AB
Box 633 (besöksadress: Spårgatan 5)
601 14 Norrköping

Org nr. 556349-2262